Šljiva 5.6.2023

grb-republike-institut-tamis-vest-feature-web

Zaštita šljive
Na teritoriji RC Pančevo zasadi šljive se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

institut-tamis-šljiva-web

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intezivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. Takođe,registrovano je I prisustvo šljivine brašnjave vaši (Hyaloptera pruni).

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca preporučuje se primena insekticida:

  • Affirm opti (a.m. emamektin-benzoat) u količini 2,5 kg/ha ili
  • Grom (a.m. lambda cihalotrin) u količinii 0,03% ili

U zasadima u kojima se uoči prisutvo vaši, navedeni insekticid na bazi lambda-cihalotrina ispoljiće delovanje i na ove štetočine.
Nestabilno vreme sa padavinama koje se najavljuje od srede može stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i prouzrokovačem plamenjače šljive (Polystigma rubrum), pa se proizvođačima preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi) u koncentraciji 0,2-0,3%.